Drobečková navigace

Úvod > O školce > Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Svět kolem nás"

Motto mateřské školy

Pomáháme dětem objevovat svět.”

Vize, koncepce a filozofie mateřské školy

Vize

Naší společnou snahou je, aby mateřská škola byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění pro děti i dospělé s prostorem pro otevřenou spolupráci a partnerské vztahy.

Koncepce

Mateřská škola vychází z vypracovaného ŠVP „Svět kolem nás“, který podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, obsahuje prvky ekologické výchovy a výchovy dětí k péči o své zdraví. Hlavním cílem je vést děti k samostatnosti, trpělivosti, k osvojování zásad zdravého životního stylu, zvládání praktických dovedností každodenního života, k rozvoji fantazie a kreativity, k bezproblémovému začlenění do kolektivu svých vrstevníků, k respektování stanovených pravidel a odlišností každého jedince. Z mateřské školy by mělo odcházet dítě, které si váží svého zdraví, ví, jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat, má odvahu ukázat co umí, zvládá a dokáže.

Filozofie

Filozofie mateřské školy se promítá do všech činností, které se navzájem prolínají a ovlivňují rovnoměrný, zdravý vývoj dítěte.

Vychází z hlavních vzdělávacích cílů mateřské školy:

  • Podporovat rovnoměrný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku po stránce fyzické, psychické i sociální.
  • Rozvíjet celou osobnost dítěte cestou přirozené výchovy a naučit ho schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
  • Budovat u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu, důstojnost.
  • Respektovat rodinu jako základ, na kterém škola staví své výchovné působení.
  • Osvojit si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a budování mezilidských vztahů.
  • Podporovat prožitkové učení s individuálním přístupem.
  • Zaměření výchovné práce vychází z přírody.
  • Podporovat logopedickou prevenci, rozvoj čtenářské gramotnosti a projektové učení.
  • Osvojit si základy zdravého životního stylu.
  • Vytvořit základ k celoživotnímu učení a bezproblémovému vstupu do základní školy.